Dzisiaj jest: Środa, 16 stycznia 2019r. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Temperatura: 3.4°C
Ciśnienie: 1007hPa
Wiatr: 11.6km/h
Wetterprognose
Gmina wojciechów

O gminie

Dla inwestora

Dla interesanta
Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2. tytuł prawny władania nieruchomością;
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Druk do pobrania i wypełnienia:druk.doc druk.doc

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wojciechowie,
Agronomówka p. nr 4, tel. 815177353 w.30

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

Zezwolenie wydaje się w ciągu 30 dni w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie.

Podstawa prawna:

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne informacje:

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Wojciechów, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje  Wojewódzki Konserwator Zabytków .

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów:
1. w lasach;
2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną
 krajobrazową;
3. na plantacjach drzew i krzewów;
4. których wiek nie przekracza 10 lat;
5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu
    a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
    przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od
    stopy wału;
7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń
    kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie
    decyzji właściwego organu;
8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z
    utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
    Przy wydawaniu zezwoleń pobiera się opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 opłat nie pobiera się za usunięcie drzew i krzewów:
1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem
    działalności gospodarczej;
3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości
   wpisanej do rejestru zabytków;
4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie
    zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień,
    w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną   gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12. z grobli stawów rybnych;
13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Zgodnie z nowelą ustawy o ochronie przyrody zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewionych mogą obejmować wyłącznie: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat, utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

 Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.

Uwaga: przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących
w lasach i na gruntach leśnych.
 Usuwanie drzew w lasach i na gruntach leśnych reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).menu
aktulanosci wladze rada komisje pracownicy oswiata gok ops biblioteki galeria kontakt Net line s.c.