Dzisiaj jest: Poniedziałek, 21 stycznia 2019r. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Temperatura: -3.8°C
Ciśnienie: 1021hPa
Wiatr: 4.3km/h
Wetterprognose
Gmina wojciechów

O gminie

Dla inwestora

Dla interesanta


Wybory do Sejmu i Senatu 2015
 

Wybory do Sejmu i Senatu zostały zarządzone na dzień 25 października 2015 roku. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

 

 

OKRĘG WYBORCZY

 

OBWODY GŁOSOWANIA

 

 KANDYDACI


PRAWO LOKALNE

 

SPIS WYBORCÓW

DOPISYWANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca czasowo przebywa musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu). Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015r. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek może być zatem złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia może zostać przekazane na piśmie (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożone w biurze podawczym urzędu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Opis głosowania korespondencyjnego w kraju w serwisie informacyjnym PKW

Opis głosowania korespondencyjnego za granicą w serwisie informacyjnym PKW

 

WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY

Informacja PKW z dnia 5 sierpnia 2015r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

→ wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

→ zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

menu
aktulanosci wladze rada komisje pracownicy oswiata gok ops biblioteki galeria kontakt Net line s.c.